facebook
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i wynajmu apartamentu.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu apartamentu na warunkach określonych w regulaminie.

§ 2. Rezerwacja i opłaty za wynajem apartamentu

 1. Przed dokonaniem rezerwacji Klient jest zobowiązany do uzgodnienia, drogą telefoniczną bądź elektroniczną (poprzez wypełnienie „formularza rezerwacji” zamieszczonego na stronie internetowej - rezerwacja), terminu pobytu i ceny wynajmu.
 2. Klient otrzyma drogą elektroniczną na podany adres e-mail potwierdzenie dostępności wybranego terminu wraz z informacją dotyczącą kwoty należności oraz numeru rachunku bankowego.
 3. Potwierdzeniem rezerwacji przez Klienta jest wpłata zadatku stanowiącego 30% całej należności na rachunek bankowy wskazany w mailu potwierdzającym dokonanie wstępnej rezerwacji.
 4. Zadatek należy wpłacić w ciągu 3 dni od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji, jednak nie później niż w dniu przyjazdu.
 5. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 6. Po dokonaniu rezerwacji i wpłacie zadatku, o którym mowa powyżej, Klient otrzyma drogą elektroniczną fakturę zaliczkową i potwierdzenie rezerwacji - kartę meldunkową.
 7. Pozostałą kwotę Klient jest zobowiązany zapłacić gotówką w dniu przyjazdu.
 8. Klient ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 9. Dokonując anulowania rezerwacji na 14 dni przed terminem przyjazdu, Klientowi przysługuje prawo do zwrotu 50% wpłaconego zadatku. Przy anulowaniu rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed deklarowanym przyjazdem, Klient ponosi koszty w wysokości wpłaconego zadatku.
 10. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Klienta, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 11. Klient ma możliwość anulowania rezerwacji bez ponoszenia obciążeń tylko w sytuacji, gdy przeniesie na inną osobę uprawnienia przysługujące mu z tytułu rezerwacji, a osoba ta potwierdzi przyjęcie obowiązków wynikających z tej rezerwacji i poda jednocześnie swoje dane osobowe.

§ 3. Rezerwacja „last minute”

 1. Rezerwacja "last minute" oznacza rezerwację dokonaną dzień przed planowanym rozpoczęciem najmu. W dniu rozpoczęcia pobytu klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 2. Po złożeniu rezerwacji drogą elektroniczną konieczne jest telefonicznie potwierdzenie rezerwacji w ciągu 2 godzin od momentu jej dokonania.
 3. Brak telefonicznego potwierdzenia rezerwacji w powyżej określonym terminie jest jednoznaczny z odstąpieniem od umowy.

§ 4. Cena

 1. Cena za wynajem apartamentu obejmuje: pobyt w apartamencie maksymalnej ustalonej ilości osób za 1 dobę, koszt zużytych przez Klienta mediów (woda, energia elektryczna, gaz, ogrzewanie), opłatę klimatyczną oraz komplet bielizny pościelowej.
 2. Cena za wynajem apartamentu została określona w cenniku.
 3. Klient zobowiązany jest uiścić, za każdy dzień pobytu, opłatę miejscową, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie.

§ 5. Warunki pobytu

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 11 w dniu wyjazdu.
 2. Najpóźniej na dzień przed przyjazdem/wyjazdem do/z apartamentu, Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy w celu ustalenia godziny przyjazdu/wyjazdu oraz przekazania kluczy do apartamentu.
 3. Po przyjeździe konieczne jest zakwaterowanie Klienta na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.
 4. W momencie przekazania kluczy, na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, pobierana jest kaucja w wysokości 200,00 zł. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Klienta w momencie zdania kluczy do apartamentu.
 5. W przypadku zastrzeżeń do stanu czystości apartamentu lub stwierdzenia wad technicznych, Klient powinien poinformować o tym fakcie osobę odpowiedzialną za przekazanie kluczy, niezwłocznie po zakwaterowaniu.
 6. Klient nie może udostępniać ani przekazywać apartamentu osobom trzecim. Apartament nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszona w rezerwacji i karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 7. Właściciel nie wyraża zgody na pobyt zwierząt w apartamencie.
 8. Właściciel nie wyraża zgody na palenie papierosów w apartamencie.
 9. Właściciel nie wyraża zgody na organizowanie przyjęć, imprez okolicznościowych i spotkań większej liczby osób niż zameldowana w apartamencie.
 10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy na terenie apartamentu przez osoby tam przebywające.
 11. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej w budynku od godziny 22:00 do 6:00 właściciel lub osoba odpowiedzialna za przekazanie kluczy zostanie wezwana na miejsce przez sąsiadów lub Straż Miejską bądź Policję, właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.
 12. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.
 14. W przypadku wystąpienia szkody, Klient jest zobowiązany o niej powiadomić niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 15. Klient zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem i nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do niekopiowania kluczy do apartamentu oddanych mu na czas pobytu.
 16. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 300,00 zł.
 17. Klient sam sprząta apartament w czasie pobytu.
 18. Klient zobowiązany jest każdorazowo do należytego zabezpieczenia apartamentu w przypadku jego opuszczania poprzez zamknięcie okien i drzwi wejściowych oraz do starannego przechowywania kluczy.
 19. Wcześniejszy wyjazd Klienta, z przyczyn niezależnych od Właściciela, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystany pobyt.
 20. W dniu wyjazdu Klient zobowiązany jest do przekazania kluczy od apartamentu osobie upoważnionej do ich odebrania, co umożliwi zwrócenie Klientowi kaucji, pod warunkiem, że apartament zostanie przejęty bez zastrzeżeń.
 21. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad określonych w § 4, właściciel ma prawo do potrącenia z kaucji należytego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej, jak i na pokrycie kosztów doprowadzenia apartamentu do należytego stanu. W przypadku, gdy wartość roszczeń przekracza wysokość kaucji, Klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce osoby odpowiedzialnej za klucze.

§ 6. Zakres odpowiedzialności Właściciela

 1. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia warunków pełnego i nieskrępowanego pobytu Klienta w apartamencie.
 2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Właściciela nie dojdzie do realizacji usługi, Właściciel zwraca uiszczoną przez Klienta zapłatę, co wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia Klienta z tytułu jej niewykonania.  
 3. Zwrot, o którym mowa w pkt. 2 nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym Klient zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi. 
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z ewentualnymi pracami budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi, wykończeniowymi, itp. jakie mają miejsce na terenie obiektu, jak i poza nim. Zastrzegamy, że wszelkie roszczenia związane z w/w niedogodnościami będą odrzucane w całości.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie Villi Avangarda, m.in. na parkingu.